Kallelse till ordinarie årsstämma i Brf Ängsgräset

Årsstämma-klubba

Kallelse till ordinarie årsstämma i Brf Ängsgräset

Datum: torsdagen den 16 oktober 2014
Tid: klockan 18:00
Plats: Midsommargården, Telefonplan 3 (bredvid Telefonplans bibliotek)

Dagordning årsstämma

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande vid stämman
4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
5. Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Arvode åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och suppleanter
16. Val av valberedning
17. Propositioner
18. Motioner
19. Stämmans avslutande

Motioner till föreningens årsstämma kan inlämnas till och med 6/10. Maila till föreningens mail: brfangsgraset@gmail.com eller lämna din motion i föreningens postlåda.

Årsredovisning finns tillgänglig på stämman och från och med den 13/10 finns den att hämta i pappersformat hos Carin Jahn, plan 4. Du kan också maila till föreningsmailen för att beställa ett ex av årsredovisningen.

Efter stämman träffas vi i vår entré för att mingla, vi bjuder också på lite gott att äta och dricka. Vi vill därför att ni som har för avsikt att delta meddelar detta till föreningens mailbox senast den 13/10.

Väl mött,
Styrelsen för Brf Ängsgräset