Kallelse till ordinarie årsstämma i Brf Ängsgräset

Datum: torsdagen den 10 oktober 2013
Tid: 18:30
Plats: Midsommargården, Telefonplan 3 (bredvid Telefonplans bibliotek)

Dagordning årsstämma
1. Stämmans öppnande.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av ordförande vid stämman.
4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare.
5. Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet.
6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst.
7. Fastställande av röstlängd.
8. Styrelsen årsredovisning.
9. Föredragning av revisorernas berättelse.
10. Fastställande av resultat- och balansräkning.
11. Beslut om resultatdisposition.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter.
13. Arvode åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
15. Val av revisorer och suppleanter.
16. Val av valberedning.
17. Proposition källsortering (PDF: Proposition källsortering)
18. Motioner.
19. Stämmans avslutande.

Motioner till föreningens årsstämma kan inlämnas till och med 1/10. Maila till  föreningens mail: brfangsgraset@gmail.com eller lämna din motion i föreningens  postlåda.

Årsredovisning finns tillgänglig på stämman och från och med den 3/10 finns den att  hämta i pappersformat hos Carin Jahn, plan 4. Du kan också maila till föreningsmailen  för att beställa ett ex av årsredovisningen.

Efter stämman träffas vi i vår entré för att mingla, vi bjuder också på lite gott att äta och dricka. Vi vill därför att ni som har för avsikt att delta meddelar detta till föreningens mailbox senast den 7/10.

Väl mött,
Styrelsen för Brf Ängsgräset